Club Pardals de Cant el Refilet de Rafelbunyol

Estatutos del Club

ESTATUTS DEL CLUB

PARDALS DE CANT EL REFILET

 

CAPÍTOL I

PRINCIPIS GENERALS

 Article 1r. El Club Pardals de Cant el Refilet de Rafelbunyol  és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, que té com a finalitat exclusiva el foment i práctica de l’activitat fisico-esportiva.

Article 2n. El Club Pardals de Cant el Refilet de Rafelbunyol  és una associació privada, sense ànim de lucre, constituida a l’empar de la Lle¡ 4/1993, de la Generalitat Valenciana, de l’Esport de la Comunitat Valenciana sobre Clubs i Federacions Esportives, que es regirá per la llei i per les altres disposicions d’àmbit autonómic o estatal que estiguen vigents i que siguen aplicables, així com pels presents estatuts i pels Reglaments de régim interior que puga aprovar l’Assemblea General.

Article 3r. El Club Pardals de Cant el Refilet de Rafelbunyol practicará, com a principal modalitat esportiva el Silvestrisme (captura, sel·lecció, educació al cant i concursos de cant d’aus fringílides.

El Club s’adscriurà a la Federació Territorialde Caça de València.

Article 4t. L’Assemblea General podrá acordar la creació de tantes seccions esportives com modalitats especifiques es practiquen al Club, les quals s’hauran d’adscriure a les federacions respectives per tal de prendre part en les competicions oficials i hauran de donar part d’aquesta creació en el Registre de Clubs i Federacions i altres entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

Article 5é. El domicili social es fixa en la localitat de Rafelbunyol, codi postal 46138, provincia de València, carrer Magdalena, nun. 93, pta 9, i caldrà donar‑ne part, en cas de variació, a la Direcció General d’Esports de la Comunitat Valenciana.

Article 6é. L’àmbit territorial d’actuació és la província de València, sense prejudici d’integrar‑se en organitzacions d’àmbit superior, si així s’acorda, així com d’actuar fora d’aquest àmbit territorial en competicions o trobades amistoses

Article 7é. La forma de funcionament del club Club Pardals de Cant el Refilet de Rafelbunyol  es regirá per principis democràtics i representatius i la sobirania plena residirá en l’Assemblea General.

 

CAPÍTOL II

DELS SOCIS

 Article 8é. El nombre de socis será il·limitat. No obstant aixó, la Junta Directiva podrá suspendre l’admissió temporal de nous socis quan l’aforament de capacitat física de la instal·lació ho aconselle.

Article 9é. El club es composarà de les següents classes de socis: d’honor, de número, familiars i aspirants.

 1.  Seran socis de número: totes les persones majors d’edat que després de la corresponent sol·licitud siguen admeses í satisfacen la quota social establida.
 2.  Seran socis aspirants: els menors de 18 anys, que pagaran les quotes que s’establisquen amb aquesta finalitat, tindran dret a l’ús de les instal·lacions socials i passaran automàticament a ser socis de número en ser majors d’edat.
 3.  Són socis familiars: totes les persones que depenguen económicament d’un soci de número i convisquen amb ell en el mateix domicili.
 4.  Són socis d’honor: aquelles persones a les quals el Club concedisca aquesta distinció i tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l’entitat.

Els socis de número gaudiran de la plenitud de drets que els confereixen els presents estatuts i tots ells seran membres integrants de l’Assemblea General.

Article 10é. Els socis de número tindran els següents drets:

 1.  Dret a participar en el compliment dels fins específics del club.
 2.  Dret a exigir que l’actuació del club s’ajuste al que disposa la Llei General de la Cultura Físicai de l’Esport, a les seues normes de desenvolupament i a les altres normes autonòmiques o estatals que estiguen vigents i resulten aplicables en matéria esportiva i al que estableixen els presents estatuts.
 3.  Dret a separar‑se lliurement del club.
 4.  Dret a conéixer les seues activitats i examinar la seua documentació.
 5.  Dret a exposar lliurement les seues opinions en l’àmbit del Club.
 6.  Dret a ser elector i elegible per als òrgans de govern i representació sempre que es tinguen 18 anys i plena capacitas d’obrar.

Article 11é. Són obligacions dels socis de número:

 1.  Abonar les quotes que exigisca la Junta Directiva, aprovades per l’Assemblea General.
 2.  Contribuir al sosteniment, difusió i práctica del Silvestrisme.
 3. Acatar totes les disposicions que dicte l’Assemblea General, la Junta Directiva o els seus membres per al bon govern del club.
 4.  I totes les altres obligacions que es desprengen del que disposen els presents estatuts.

Article 12é. Els socis aspirants tindran dret a gaudir dels serveis i instal·lacions socials de l’associació. Els familiars dels socis de número tindran dret a gaudir d’aquells serveis i instal·lacions que es determinen, després del pagament de la quota fixada.

Article 13é.  S’estableix el principi d’igualtat de tots els associats, sense discriminació per raó de raça, sexe, religió, ideologia o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Article 14é. Per a ser admés com a soci en qualsevol de les modalitats caldrà:

 1. Reunir les condicions assenyalades per a cada modalitat.
 2. Sol·licitar‑ho per escrit ala Junta Directiva
 3. Satisfer la quota d’ingrés corresponent.

Article 15é. La condició de soci es perd:

 1. Per voluntat pròpia.
 2. Per falta de pagament de les quotes socials establides.
 3. Per acord dela Junta Directiva, fonamentat en faltes de carácter greu, després de l’audiència de l’interessat, que haurà de ser ratificat en la primera Assemblea General que se celebre.

 

CAPÍTOL III

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 16é. El club estará regit per:

 •  L’Assemblea
 • La Junta Directiva
 • El president

Article 17é. L’Assemblea General és l’òrgan del Club Pardals de Cant el Refilet de Rafelbunyol  i estant integrada per tots els socis amb dret de vot.

Si el nombre de socis no es major de dos mil podran intervindre directament tost els socis. Quan el nombre de socis siga major de dos mil, la participació de l’Assemblea General es farà pel procediment de compromissaris, que triaran d’entre ells, per sufragi igual, lliure i secret, trenta‑tres representants per unitat de miler o fracció.

Els socis candidats hauran de ser presentats amb 15 dies d’antelació de la data de l’elecció i amb la candidatura es presentará l’acceptació expressa de tots els candidats.

Si el nombre de candidats proposats no arriba a trenta‑tres per miler, la diferéncia existent será subsanada pel sistema de torns rotatoris per sorteig entre socis. Quedaran exclosos dels sortejos successius els elegits per aquest sistema en els darrers mandats.

El mandat dels socis representants será de dos anys i hauran d’intervindre en totes les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, que es celebren durant el període per al qual van ser elegits. No podran ser triats per al següent període bianual i l’assistència a les assemblees generals será obligatòria.

Amb independència de la composició i funcionament de l’Assemblea, que s’estableix en aquest article, l’elecció del president i altres càrrecs del club, tant en candidatura tancada o oberta, es farà efectiva mitjançant sufragi personal directe i secret de tots els socis amb dret de vot.

 Article 18é. Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàriament constituïdes en primera convocatória quan hi concónreguen, presents o representats, la majoria dels socis.

En segona convocatória será suficient la concurréncia de la quarta part dels socis.

En tercera convocatória será válida qualsevol que siga el nombre d’assistents.

Article 19é. L’Assemblea General haurà de ser convocada en sessió ordinària, al menys una vegada a l’any, per a l’aprovació de comptes i pressupostos, i en sessió extraordinària sempre que es tracte de modificar els estatuts; autoritzar per a la convocatória d’elecció de la Junta Directiva; prendre diners a préstec; emetre títols transmissibles, representatius de deute o parts de quotes patrimonials; alienar bens immobles; fixar les quotes de socis; o quan ho sol·liciten almenys un 10% dels socis.

Entre la data de la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea, en primera convocatòria, hi haurà d’haver com a mínim 15 dies naturals.

Article 20é. Correspon a l’Assemblea General:

 1.  Elegir el president i els membres de la Junta Directiva mitjançant sufragi personal, lliure, directe i secret de tots els socis amb dret a vot.
 2. Discutir i aprovar si procedeix la memòria anual, la liquidació de l’exercici social, el balanç i retre comptes.
 3. Aprovar el pressupost d’ingressos i despeses de conèixer discutir i aprovar si cal les propostes de la Junta Directiva o dels socis, formulades amb la deguda antelació.
 4. Assenyalar les condicions i formes d’admissió de nous socis i acordar la quantia de les quotes que han de satisfer els associats.
 5. Elaborar els reglaments de règim interior dela Associació, així com proposar i aprovar les seues modificacions i les dels presents estatus.
 6. Disposar i alienar els béns de l’Associació, agafar diners a préstec i emetre títols transmissibles, representatius de deutes.
 7. Crear serveis en beneficis dels associats
 8. Conéixer i ratificar les altes i baixes dels associats.
 9. Els apartats 1),  6),  7)  i  8) seran competència de l’Assemblea General Extraordinaria.

Article 21é. L’Assemblea General la convocarà el president, per iniciativa pròpia, a petició dela Junta Directiva o a petició d’almenys el 10% del nombre de socis.

Article 22é. La Junta Directiva és el govern de l’Associació, executarà els acord adoptats per l’Assemblea General i exercirà les funcions que aquestes estatuts li confereixen.

Article 23é. La Junta Directiva estarà formada per un nombre de membres no inferior a 5 ni superior a 20, al front de la qual hi  haurà un president i de la qual formaran part un vocal per cadascuna de les seccions esportives federades (en cas que n’hi haja mes d’una), un vicepresident, un secretari i un tresorer.

Article 24é.  En especial, corresponen ala Junta Directiva les següents funcions:

 • Dirigir la gestió i vetlar pel compliment de la seua finalitat social.
 • Mantindre l’ordre i la discipina en el club, així com en les competicions que s’organitzen.
 • Convocar a través del seu president l’Assemblea General quan calga i complir els seus acords i decisions.
 • Redactar l’inventari, balanç i memòria anual que hagen de ser sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea General.
 • Redactar o reformar el reglament de règim interior i fixar les normes d’us de les instal·lacions i tarifes corresponents, que  hauran de ser aprovades per l’Assemblea General.
 • Nomenar les persones que hagen de dirigir les diferents comissions que es creen, així com organitzar les activitats del club
 •  Aplicar totes les mesures esportives, econòmiques i administratives i necessàries per al foment i desenvolupament de l’esport dins del club.
 •  Assenyalar les condicions i forma d’adminssió de nous socis, així com les quotes d’ingressos i les quotes periòdiques que s’ahuran de satisfer, que hauran de ser aprovades per l’Assemblea General.

Article 25é.  Tots els càrrecs dela Junta Directiva seran elegits perla Assemblea General, mitjançant sufragi personal, directe i secret i tindran una duració de 4 anys.

Article 26é. La Junta Directiva la convocarà el president com a mínim amb dos dies d’antelació a la data de celebració. També la podrà convocar a apetició de tres o més dels seus membres.

Article 27é. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan estiguen presents tots els seus membres, encara que ho hi haguera hagur convocatòria prèvia, si així ho acorden per unanimitat.

Article 28é. La Junta Directiva quedarà validament constituïda en primera convocatòria quan concoreguen la majoria dels seus membres. En segona convocatòria serà suficient que concòrreguen al menys tres dels seus membres i, en qualsevol cas, el president o vicepresident del club.

Article 29é.  El Secretari de la Junta Directiva tindrà i vetlarà per l’arxiu de la documentació, redactarà els documents que afecten la marxa administrativa del club i portarà el Llibre de Registre d’Associats i el Llibre d’Actes del Club.

Article 30é.  El tresorer serà el dipositari dels fons del club, signarà els rebuts i autoritzarà els pagaments i portarà els llibres de comptabilitat. Durant el primer mes de cada any formalitzarà un balanç de situació i els comptes d’ingressos i despeses que es posaran en coneixement de tots els associats perquè l’aprove l’Assemblea General.

Article 31é.  El president del club o, si no n’hi ha, qualsevol dels vicepresidents, és el representant legal del club, actuarà en el seu nom i estarà obligat a executar els acord vàlidament adoptats per l’Assemblea General,la Junta Directiva i la resta dels òrgans de govern del club.

 

CAPITOL IV

PATRIMONI FUNDACIONAL I RÉGIM ECONÒMIC

 Article 32é.  El Club Pardals de Cant el Refilet de Rafelbunyol se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi amb les limitacions legals que corresponguen.

Article 33é.  El patrimoni fundacional del Club Pardals de Cant el Refilet de Rafelbunyol en el moment de la seua constitució es nul.

En el futur aquest patrimoni estarà integrat per:

 1. Les aportacions econòmiques dels socis que aprove l’Assemblea General d’acord amb les normes establides en el Reglament de Règim Interior.
 2. Les donacions o subvencions que reba.
 3. Els resultats econòmics que pugen produir els actes que organitze l’entitat.
 4. Les rendes, fruits o interessos del seu patrimoni.
 5. Qualsevol altres recursos que legalment s’autoritzen.

Article 34é.  El pressupost inicial del Club es de 24.000 pessetes.

Article 35é.  El Club podrà utilitzar lliurement per a les seues reunios o activitats, els locals socials i instal·lacions pròpies.

Les reunions i manifestacions que el club celebre fora d’aquests recintes se sotmetran a les normes que regules els drets de reunió i manifestació.

Article 36é.  Queda expressament exclòs com a fi del club l’anim de lucre i no podrà destinar els seus bens a fins industrials, comercials, professionals o de serveis, ni exercir ativitat d’igual caràcter amb la finalitat de repartir beneficis entre els seus socis.

La totalitat dels seus ingressos s’ahurà d’aplicar al compliment dels seus fins socials. Quant es tracte d’ingressos procedents de competicions o manifestacions esportives dirigides al públic, aquests ingressos hauran d’aplicar-se exclusivament al foment i desenvolupament de les activitats fisicoesportives dels socis.

Quan els ingressos procedisquen de les subvencions rebudes a càrrec dels pressupostos d’alguna entitat pública, el control de les despeses imputables a aquests fons correspon a l’esmentat organisme.

Article 37é.  El club podrà gravar i alienar els seus béns immobles i prendre diners a préstec i emetre títols transmissibles representatius de deute o part a la quota patrimonial sempre que complisca els seguents requisits:

 1. Que siguen autoritzades aquestes operacions per majoria de 2/3 en Assemblea General Extraordinaria.
 2. Que aquests actes no comprometen de forma irreversible el patrimoni del culb o l’activitat fisicoesportiva que constitueix la seua finalitat social.
 3. Quant es tracte de prendre diners a prestec en quantia superior al 50% del pressupost anual del club  o que represente un percentatge igual al valor del patrimoni, així com en els supòsits d’emissió de titols, serà imprescindible l’aprovació de l’organisme públic competent i si cal l’informe de la federació corresponent.

Per a l’adecuada justificació del requisit a que es refereix l’apartat b) de l’apartat anterior, podrà exigir-se sempre que ho sol·liciten almenys un 5% dels associats, el dictamen econòmic actuarial corresponent.

En qualsevol cas, el producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels terrenys en qué es troben hauran d’invertir-se integrament en l’adquisició, construcció o millora de béns de la mateixa naturalesa.

Article 38é.  Els titols de deute o de part aliquota patrimonial que emeta el club seran nominatius.

Els titols s’inscriuran en un llibre que portarà el club amb aquesta finalitat en el qual s’anotaran les successives transferències.

En tots el títols constará el valor nominal, la data d’emissió i se és el cas, l’interés i termini d’amortització.

Els títols de deute sols els podran subcriure els socis i la seua possessió no conferirá cap dret especial, llevat de la percepció dels interessos establits d’acord amb la ligislació vigent, i no podran autoritzar-se emissions de títols alliberats.

Els títols de part aliquota patrimonial seran així mateix subscrits pels socis. En cap cas aquests títols no donaran dret a la percepció de dividends o beneficis.

Els títols de deute o de part aliquota patrimonial seran transferibles d’acord amb el requisits i codicions que en cada cas establisca l’Assemblea General.

 

CAPITOL V

RÈGIM DOCUMENTAL

 Article 39é.  El règim documental constarà dels llibres següents:

a)     El Llibre de Registre de Socis: en el qual hauran de constar el seus noms i cognoms, el número de DNI, professió i si és el cas els càrrecs de representació, govern o administració que exercisquen en el club. El Llibre de Registre de Socis també especificarà les dates de altes i baixes i des de la presa de possessió i cessament dels càrrecs al·ludists.

b)     Els llibres d’actes consignaran les reunions que celebre l’Assemblea General, la Junta Directiva i la resta d’organs col·legiats del club amb expressio de la data, assistents, assumptes tractats i acords adoptats. Les actes les subscriuran el president i el secretari de l’organ col·legiat.

c)      En els llibres de comptabilitat figurarà el patrimoni, els drets i obligacions, ingressos i despeses del club. També s’haurà d’indicar amb cada concepte la procedència, inversió o destinació corresponet.

d)     El balanç de situació i els comptes dels seus ingressos i despeses que el club haurà de formalitzar durant el primer mes de cada any i que posarà en coneixement de tots el seus socis.

 

 

 CAPITOL VI

 REGLAMENT

Procediment de reforma dels estatuts i dissolució de l’entitat

Article 40é. Els presents estatuts seran desenrotllats per un Reglament Interior, en quant no s’opose a la normativa vigent de caràcter esportiu i de conformitat amb allò que s’ha preceptuat en els presents estatuts.

Article 41é. Els presents estatuts només podran ser modificats, reformats o derogats en l’Assemblea General Extraordinària convocada a este efecte, mitjançant un acord que haurà d’adoptar-se en votació qualificada de 2/3 dels socis de número assistents.

En el cas que la modificació o reforma siga a conseqüència de disposicions dels òrgans superiors esportius, les juntes directives queden facultades per a dictar les normes provisionals d’aplicació que referendarà l’Assemblea en la primera reunió que celebre, adequant-se en tot cas a la Llei General de la Cultura Física i de l’Esport i la resta de disposicions vigents que resulten aplicables en matèria esportiva.

La reforma d’estos estatuts seguirà respecte al Registre de Clubs, Federacions i de més entitats esportives, els mateixos tràmits administratius que per a la seua aprovació i, en tot cas, el que establixen les disposicions vigents en la matèria.

Article 42é. El Club s’extingirà o dissoldrà, a proposta dela Junta Directiva, mitjançant un acord adoptat per l’Assemblea General Extraordinària que es convocarà a este efecte, per mitjà de votació qualificada de 2/3 d’assistents.

Així mateix s’extingirà per sentència judicial firme o per qualsevol altra causa prevista en els estatuts o determinada per les lleis.

Article 43é. En cas de dissolució, el seu patrimoni net revertiran a la col·lectivitat, al fi de la qual es comunicarà la dissolució a la Direcció General d’Esports de la Generalitat Valenciana, que acordarà el destí de dites béns per al foment i desenrotllament de les activitats físic-esportives, en la forma que determinen les disposicions legals aplicables.

 

 

 CAPITOL VII

PROCEDIMENT D’ELECCIÓ DE CÀRRECS REPRESENTATIUS I DE GOVERN.

 Article 44é.  El president ila Junta Directiva seran elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret de tots els socis amb dret al vot en candidatura oberta o tancada.

 Si la candidatura és tancada, haurà de figurar en la mateixa la llista o relació dels seus components amb la designació del càrrec que cadascun ha de tenir, la qual haurà d’estar formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a vint, al font de la qual hi haurá un president i de la qual formaran part, a més a més, un secretari, un tresorer i un vocal per cadascuna de les seccions esportives federades.

Les candidatures hauran d’estar avalades com a mínim, per un cinc per cent dels membres de l’Assemblea. Haurà de constar el nom i cognom del president, que encapçalarà la candidatura, i dels altres components, el seu número d’associat i l’acceptació dels interessats, també s’haurà d’adjuntar, si és possible, un breu historial esportiu.

Els membres de l’Assemblea que avalen les candidatures faran constar sota de les seues firmes el seu nom i cognoms, número de DNI i número d’associat. Cap soci no podrà presentar ni avalar més d’una candidatura. En cas de diplicitat de firmes s’entendran no posades.

Article 45é.  L’elecció del president i dela Junta Directiva tindrà lloc en els següents supòsits:

 1. Per expiració del mandat.
 2. Per dimissió, renúncia, defunció o incapacitat física del president.
 3. Per dimissió, renúncia, defunció o incapacitat física d’alguns membres, amb la qual cosa la Junta Directiva quede reduida de tal manera que no puga exercir degudament les seues funcions.
 4. Per vot de censura al president o Junta Directiva aprovat en Assemblea General Extraordinaria convocada a l’efecte i a petició d’almenys del 10% dels seus components amb dret al vot i per majoria de 2/3 del número d’assistent de socis.

Article 46é.  Per a ser elegibles s’hauran de reunir els següents requisits:

 1. Ser espanyol
 2. Ser major d’edat
 3. Trobar-se en el ple ús dels drets civils
 4. Ser soci del club des d’almenys l’any anterior
 5. No haver estat inhabilitat per a càrrec públic per sentència judicial ferma ni per a càrrec esportiu per resolució ferma dictada per un órgan disciplinari.
 6. No tindre càrrec directiu en cap altra entitat esportiva
 7. Seran electors tots aquells socis que integren l’Assemblea General amb dret de vot.

Article 47é. La Junta Directiva convocará Assemblea General Extraordinaria mitjançant comunicació escrita a tots els seus membres i especificarà com a ordre del dia d’aquesta convocatòria els següents punts.

I)       Calendari electoral en el qual haran de figurar les dates i terminis de:

 1.  Convocatòria
 2. Presentació de candidatures
 3. Estudi i acceptació de candidatures
 4. Divulgació i impugnacions
 5. Celebració de les eleccions (votació)
 6. Impugnacions
 7. Resolució d’Impugnacions i proclamació de candidatures

II)  Sorteig dels membres dela Junta Electoral.

III) Elecció i nomenament dels components dela Taula Electoral

IV) Elecció si és el cas en el seu cas dela Junta Gestora

En el calendari electoral hauran de figurar clarament totes les dates i terminis en què es desenvolupará el període electoral.

Article 48é.  La convocatòria electoral estarà exposada en la seu de l’entitat un període mínim de 10 dies i un màxim de 15 en la qual figurarà la llista de socis amb dret de vot, per tal que els interessats puguen interposar les reclamacions oportunes.

Expirat l’esmentat termini tindrà lloc la presentació de candidatures que es tancarà als cinc dies següents.

Transcorregut aquest termini i durant els tres dies següents, la Junta Electoral estudiarà la validesa de les candidatures i acceptarà únicament les que complisquen els requisits exigits.

Si no hi ha cap candidatura o si les presentades no reunixen els requisits establitsla JuntaDirectiva, ola JuntaGestora, es és el cas, continuarà en les seues funcions en col·laboració ambla JuntaElectorali es formalitzarà en un termini de 15 dies com a mínim i 30 com a màxim un nou calendari electoral que posarà en marxa el nou període electoral.

En cas que hi haja una única candidatura que reunisca tots els requisists exigits, els seus components seran proclamants com a membres de la nova Junta Directiva.

Si son diverses les candidatures vàlides se celebraran les eleccions en la forma prevista. En cas d’empat es donarà com a guanyadora la candidatura encapçalada per que tinga el número de soci més antic.

Finalitzat el termini d’estudi i acceptació de les candidatures per la Junta Electoral, es concedirà es concedirà un període minim de 3 dies i màxim de 6 en el qual es faran públiques les candidatures acceptades i refusades. Durant aquest termini es podran efectuar les reclamacions oportunes que seran resoltes per la Junta Electoral en el termini de 3 dies. L’acord adoptat s’haurà de comunicar als interessats.

Article 49é.  La duració de l’Assemblea en la qual s’haja de fer la votació serà la que en el seu dia s’haja indicat en el calendari electoral en el qual s’haurà de fer constar l’hora de començament i finalització.

La votació s’efectuará mitjançant papareta préviament confeccionada per la Junta Electoral, que s’entregarà als socis perquè l’emplene sense ratllades ni esmenes.

Les reclamacions que es produisquen amb motiu de la votació s’hauran de formular dins dels tres dies següents davant de la Junta Electoral sempre que els interessats  ho hagen fet constar en l’acta dela Assemblea.

La Junta Electoral resoldrà les impugnacions presentades en el termini de tres dies, trascorreguts els quals s’exposarà en el taules d’anuncis del Club la proclamació de la candidatura elegida.

Article 50é. La Taula Electoral es constituirà una hora abans de l’establida per al començament de l’Assemblea General i estarà integrada per:

 • El membre de mes edat de l’Assemblea que no forme part de cap candidatura i que actuarà com a President de la taula.
 • Dos representants dels assembleistes alegits per sorteig
 • El membre de menor edat de l’Assemblea que actuarà com a secretari.
 • Si n’hi ha, un representant designat per cadascuna de les candidatures que es presenten a l’elecció, esta haurà de ser degudament acreditada.

Article 51é. La Taula realitzarà les següents funcions:

 • Comprovarà la identitat dels votants
 • Recollirà les paparetes del vot i les introduirà en una urna degudament tancada i preparada a l’efecte.
 • Redactarà per mitjà del secretari l’acta corresponent on constarà:
  • Nombre d’electors
  • Nombre de vots vàlidament emesos
  • Nombre de vots nuls
  • Resultat de la votació
  • Incidències o reclamacions que es produïsquen
  • Emetrà còpia de l’anomenada Acta a la Junta Electoral dins de les 24 hores següents.

Article 52é. La Junta electoral es constituirà en la seu del Club i estarà integrada per cinc membres elegits per sorteig entre els components de l’Assemblea General, els quals elegiran d’entre ells el president. Així mateix el secretari del club actuarà com a secretari dela Junta Electoral.

La Junta electoral es constituirà en la seu del club en iniciar-se el procés electoral i estarà fins que acabe.

Article 53é.  Son funcions dela Junta Electoral:

 • Admetre i proclamar les candidatures.
 • Resoldre les impugnacions que es presentes relatives a candidats, terminis, etc. així com les relatives a la celebració de les eleccions i els seus resultats.
 • Decidir sobre qualsevol questió que afecte directament les eleccions.

Article 54é.  Les reclamacions en materia electoral es formularan davantla Junta Electoral en el termini de tres dies des de que es notifica la decisió impugnada.

Les reclamacions seran resoltes també en el termini de tres dies des de la seua presentació.

Article 55é.  Durant el manament dela Junta Directiva i en cas de vacants, el president podrà nomenar substituts, els quals hauran de ser ratificats per l’Assemblea General. Si ho  aceptala Junta Directiva es podrà ampliar o disminur el nombre de membres sempre dins del limit legal i amb la posterior ratificació de l’Assemblea.

Article 56é.  La duració del mandat dela Junta Directiva serà de quatre anys des de la seua proclamació. Tots els membres es podran presentar a reelecció conjuntament o per separat en altres candidatures.

Els membres de la Junta Directiva que no es presenten a la reelecció continuaran en els seus càrrecs amb funcions de comissió gestrora fins que resulte elegida una candidatura.

Article 57é.  En l’Assemblea en que s’aprove el calendari electoral es procedirà a l’elecció d’una Junta Gestora que suplisca les funcions dela Junta Directiva durant el transcurs del procediment electoral. Aquestes funcions s’iniciaran una volta comence la fase de presentació de candidatures. Si la Junta Directiva no es presenta a la reelecció, la Junta Gestora quedarà dissolta el dia que acabe el termini de presentació de candidatures ila Junta Directiva continuarà en les seus funcions fins que finalitze el peíode electoral.

Si la candidatura és oberta s’actuarà de la següent forma:

En l’Assemblea en que es realitze la convocatòria electoral es procedirà a designar el número de membres que formaran la Junta Directiva i s’assenyalarà l’ordre en que els candidats ocuparan i els càrrecs hauran de figurar com a mínim, i per quest ordre:

 1. President
 2. Vicepresident o vicepresidents (si és el cas)
 3. Secretari
 4. Tresores
 5. Vocals

El candidat que obtinga el major nombre de vots serà el president i així successivament per l’ordre assenyalat. En cas d’empat es resoldrà a favor del que figure amb el número de soci més antic.

Els candidats es presentaran de forma individual i amb els mateixos requisits que es recullen per a la candidatura tancada.

El procediment es regirà per les mateixes normes que per a la candidatura tancada.

 

CAPITOL VIII

 RÈGIM DISCIPLINARI

Article 58é.  A l’efecte disciplinari en relació amb els associats si la Junta Directiva no ha sotmes l’Assemblea General i si ha aprovat un reglament específic serà d’aplicació directa el que disposa el Reial Decret 1.591/92 sobre Règim Disciplinari Esportiu sempre que resulten d’aplicació preferent.

 En qualsevol cas, per a imposar qualsevol sanció serà preceptiu la instrucció de l’expedient amb audiència de l’interessat.

 

 

CAPITOL IX

ACTIVITATS DEL CLUB

Article 59é.  Les activitats del club s’hauran d’ajustar sempre a les seues finalitats estatutàries.

 Els actes i acords del club que siguen contraris al que dispose la Llei General de la Cultura Física i de l’Esport, a les disposicions que la desenvoluparan i a les altres normes estatals o autonòmiques que siguen aplicables al que disposen els presents estatus, podran ser suspesos o anul·lats per l’autoriat judicial a instància de la part interessada o del Ministeri Públic en el termini de 40 dies comptadors des de la data en que foren adoptats, d’acord amb els tramits establits enla Llei d’Enjudiciament Civil.

La impugnació d’acords i actres de clubs davant l’autoritat judicial no impedirà l’adopció de les resolucions federatives pertinents.

 

 

 

       Els presents estatuts van ser aprovats per unanimitat en l’Assemblea General Extraordinaria celebrada el dia 15 de novembre de 2001 en la localitat de Rafelbunyol.